menu

Svět bez ADHD 2.díl: pohled fyzioterapeutky a speciální pedagožky

21. února 2021 | ADHD očima odborníků

Za co můžou přetrvávající primární reflexy

Zeptali jsme se Mgr. Marji Volemanové, PhD., která je ředitelkou Institutu neuro-vývojové stimulace a oblast ADHD vnímá jak z pohledu fyzioterapeutky, tak očima speciální pedagožky. Pracuje s rodiči a dětmi, školí a posouvá toto téma dál. Velmi si vážím toho, že spolupracujeme a že jsme se stali Certifikovaným pracovištěm neuro-vývojové stimulace.

http://www.invts.cz

Co pro vás znamená pojem ADHD?

Pojem ADHD představuje soubor symptomů. Příčin těchto symptomů je ale více. Je důležité zjistit co nejpřesnější příčinu symptomů a podle toho zvolit správnou intervenci.

V čem spočívá váš přístup nebo vaše metoda?

Symptomy ADHD mohou být zapříčiněny přetrvávajícími primárními (novorozeneckými) reflexy, často v kombinaci s horší senzorickou integrací. Primární reflexy ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte. Ovlivňují tedy základ všeho, a proto mohou přetrvávající primární reflexy mít tak různorodé symptomy. Pokud zjistíme, pomocí jednoduchými pohybovými testy, že u dítěte přetrvávají primární reflexy, vždy má smysl tyto reflexy inhibovat. Pomoc je pak relativně snadná: inhibujeme primární reflexy cvičením a zlepšíme senzorickou integraci (u těchto dětí často nepomáhají léky). Někdy jsou symptomy ADHD nebo ADD způsobené několika různými příčinami, přičemž jednou z nich jsou přetrvávající primární reflexy. U těchto dětí je možné stav pomocí inhibice primárních reflexů a zlepšením senzorické integrace vylepšit,  ale ne zcela odstranit. Je důležitá kombinace metod.

Jaký by byl podle vás ideální stav u dětí s ADHD po absolvování vašeho přístupu nebo vaší metody?

Jestli projevy ADHD zmizí úplně nebo jen částečně záleží na tom, jestli byla příčina symptomů ADHD přetrvávající primární reflexy, nebo jestli stav „jen“ zhoršovaly. Pokud má ale dítě symptomy ADHD a k tomu ještě přetrvávající primární reflexy, tak to má velmi náročné. Je důležité vyřešit vše co se dá.

Jaké oblasti se zlepšují nejčastěji?

 Z výzkumného šetření ohledně účinnosti Neuro-vývojové stimulace (NVS), která byla prováděna v roce 2019 a 2020 vyplývá, že je NVS vnímána velice pozitivně jako další možná speciálněpedagogická metoda pro práci s žáky s poruchami učení a chování. NVS ovlivní dítě komplexně, v celém jeho vývoji. Z výzkumu vyplynulo také, že podporuje dítě tak, aby i jiná terapie byla efektivnější (jako například logopedie). Výhodu NVS viděli respondenti (absolventi kurzů NVS, kteří NVS ve své praxi využívají) hlavně v tom, že NVS pracuje na příčinách problémů učení a chování. Dle výzkumu se pomocí NVS nejčastěji zlepší hrubá motorika a spolupráce. Jedna pětina (20,8 %) respondentů odpověděla, že ke zlepšení v oblasti hrubé motoriky došlo u všech žáků, dalších 42,5 % uvedlo, že ke zlepšení hrubé motoriky došlo často. Pětina respondentů (20 %) viděla vždy zlepšení v spolupráci, dalších 38,3 % uvedlo, že ke zlepšení spolupráce došlo často.  Další oblastí, kde nejčastěji viděli zlepšení byly koordinace pohybů, komunikace a soustředění. V oblasti koordinace pohybů vidělo 18,3 % respondentů zlepšení vždy, dalších 45 % často. V oblasti komunikace vidělo 13,3, % respondentů zlepšení vždy a 26,7 % často. V oblasti soustředění uvedlo 12,5 % respondentů, že ke zlepšení došlo vždy (u všech žáků), resp. 35,8 % respondentů odpovědělo, že viděli zlepšení často. Zlepšení bylo také v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, řeči a oculomotoriky. Velice zajímavé je, že počty těch, kteří odpovídali, že v daných oblastech nikdy neviděli zlepšení se pohybují v nízkých jednotkách procent. 

Proč se ideálního stavu někdy nedaří dosáhnout?

Někdy je hlavní příčina v dysfunkci mozku a primární reflexy přetrvávají v důsledku této změny v mozku. Proto není možné inhibicí primárních reflexů symptomy ADHD celé vyřešit. Většinou je potřeba kombinace více metod. Pokud ale u dítěte primární reflexy přetrvávají, vždy dochází ke zlepšení, když tyto reflexy inhibujeme. A to už je velká pomoc. A vlastně, co je to ideální stav? Věřím, že ideální stav je, že jsou dítě a jejich rodiče spokojení a že se mají rádi. Pochopení důvodů nějakého chování může v tom pomoci. Důležitá je také spolupráce se školou, aby se tak dítě cítilo dobře.

Jaké 3 věci byste doporučili DĚTEM, které k vám chodí?

Jaké 3 věci byste doporučili RODIČŮM, kteří vás ještě neznají?

Jaké 3 věci byste doporučili učitelům a ostatním, kteří s těmito dětmi přichází do kontaktu?

Máte nějaký jiný postřeh k této problematice?

Primární reflexy ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte. Ovlivňují tedy základ všeho, a proto mohou přetrvávající primární reflexy mít různorodé symptomy. Zdravý vývoj u dětí si můžeme představit jako růst stromu. Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, nebo jestli se dokáže soustředit. To jsou ale jablíčka na našem pomyslném stromu. Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Neuro-vývojová terapie a Neuro-vývojová stimulace se proto využívá u mnoho symptomů poruch učení a chování, jako jsou „dys-“ poruchy (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie i např dysfázie) nebo například autismus.

Reference

Měla jsem radost například z emailu od jedné maminky:

„Jen jsem Vám chtěla napsat, že Ráďa přinesl domů krásné vysvědčení – měl vyznamenání. Měli jsme všichni ohromnou radost! Z češtiny měl dvojku, vylepšil si jí z trojky. Na konci června jsme byli na vyšetření v pedagogické poradně, hodně se zlepšil, včetně udržení pozornosti a zralosti nervové soustavy“.  

Mgr. Marja Volemanová, PhD., Institut neuro-vývojové terapie a stimulace, s.r.o.