Pro odborníky

Přispějte k prevenci a efektivnímu řešení poruch chování a učení!

Neurovývojové poruchy jsou meziresortním tématem, které propojuje především oblast lékařskou a pedagogickou. Odborníci se shodují, že je nutný komplexní přístup, tudíž kromě rodičů, učitelů a ošetřujících lékařů jsou dalšími účastníky logopedi, fyzioterapeuti, psychologové, ergoterapeuti, nutriční poradci a další profese, které svým dílem mohou přispět ke komplexnímu řešení. V dlouhodobém horizontu je naším cfílem tyto odborníky propojit, spolupracovat s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a s ostatními institucemi z oblasti vzdělávání a péče o děti.

Studie a odborná literatura