menu

Svět bez ADHD 1.díl: pohled speciální pedagožky

09. února 2021 | ADHD očima odborníků

Dítě s ADHD vás netrápí naschvál

Ptáme se speciální pedagožky Mgr. Stanislavy Emmerlingové, autorky pubikace Vidím to jinak, aneb skryté příčiny ADHD a jiných poruch chování a učení, která k této záležitost přistupuje komplexně , je v této oblasti velmi houževnatá a je mi ctí, že podporuje aktivity INNP.

Stanislava Emmerlingová

Co pro vás znamená pojem ADHD?

ADHD je podle mého názoru slepenec projevů dřívějších  lehkých mozkových dysfunkcí (LMD) , které byly podrobně popsány českými odborníky v druhé polovině minulého století.  Po roce 2000 došlo k prosazení  názvu ADHD i v ČR a léčby ADHD se postupně ujala na základě amerického manuálu duševních nemocí (DSM ) psychiatrie. Porovnání projevů ADHD s projevy  LMD: poruchy pozornosti  = ADD, porucha dynamiky psychických procesů (hyperaktivita) = ADH a k tomu porucha chování, tedy impulzivita a agresivita, vše dohromady = ADHD.

Podle dat WHO z roku 2017 jde o neurovývojovou  poruchu vzniklou převážně  během nitroděložního vývoje, která způsobuje parciální opoždění vývoje mozku,  není to tedy převážně záležitost dědičná, ale  mnohem častěji vrozená a  vývojová.

V čem spočívá vaše metoda?

Rozlišujeme čtyři základní příčiny vzniku neurovývojových poruch, proto je potřeba přistupovat k odstranění ADHD komplexně a terapii ušít každému dítěti na míru.

Při nápravě je potřeba se zaměřit na zlepšení struktury nervových spojů a na možné odstranění neschopnosti hemisfér optimálně komunikovat přes svorové tělísko (tzv. unilateralita). Výpadky neuronů se vždy odstranit nepodaří. Tyto deficity napravuji metodou Dílčí oslabení výkonu (dále DOV) a cviky ze vzdělávací kineziologie – edukineziologie dle metodiky Dr. Dennisona. V případě odchylek  v motorickém vývoji dítěte doporučuji specializované rehabilitační metody – neuro-vývojové stimulace (NVS), které je ideální realizovat jako prevenci v raném a v předškolním věku. Předchází se tím i vzniku pozdějších ortopedických problémů.

Zlepšení výživy mozku a biochemických procesů v organismu  řeší psychiatrie většinou podáváním psychofarmak. Podle mé zkušenosti lze toto řešit i cílenou fytoterapií a detoxikací organismu. Tu realizuji  pomocí českých bioinformačních bylinných preparátů na základě testu EAV.  Někdy bývá nutná i úprava stravy, především vyloučení kofeinu v jakékoliv podobě (hlavně jde o  kakao, čokoládu, silný černý čaj) a omezení sladkostí).

Nutné je odstranit a nepodceňovat psychosociální neboli emocionální příčinu ADHD,  protože často výše uvedeným příčinám předchází. Nejvíce ovlivňují psychický vývoj jedince zážitky z příchodu do života a z raného dětství, tedy z období nevědomé paměti od početí přibližně do období vzdoru (2 a půl až tří let).  Prokázaly to i české výzkumy profesora Matějčka o emocionálních následcích u dětí  narozených z nechtěných těhotenství a výsledky výzkumu týmu neurovědkyně Marečkové  o následcích stresů matek v těhotenství na emocionální vývoj jedince v rané dospělosti (Výzkumný ústav Ceitec při MU Brno, 2017). K odstranění stresových záznamů  využívám metody emocionálního uvolnění, EFT v kombinaci s  metodou Matrix Reimprinting. Jako první pomoc lze zkusit třeba už u kojenců a batolat i neurolingvistické programování do spaní.

Poznámka: Vše je podrobněji vysvětleno v mé knize Vidím to jinak – skryté příčiny ADHD, dalších poruch chování a učení.

Jaký by byl podle vás ideální stav u dětí s ADHD po absolvování vaší metody?

Dítě by se mělo přiměřeně soustředit a učit, vždy však musíme vzít v úvahu jeho celkové nadání . Mělo by se dobře cítit a bez problémů projevovat ve školním i v domácím prostředí.

Jaké oblasti se zlepšují nejčastěji?

To je individuální záležitost, protože každé dítě může mít problémy v jiné oblasti: u každého je potřeba zlepšovat něco jiného. Záleží na tom, co řešíme – zda poruchy učení , soustředění, chování či prožívání. Vždy je  však důležité doporučeným způsobem odstranit všechny zjištěné deficity. Zvláště u emocionálních problémů dítěte je prospěšné, aby na sobě začali pracovat i sami rodiče a tam je někdy problém.

Proč se ideálního stavu někdy nedaří dosáhnout?

Musíme se zamyslet nad tím, co to vlastně “ ideální stav“ je…  Mnozí  rodiče i pedagogové to vidí odlišně. Někteří ocení i mírné zlepšení dítěte, jiní považují za úspěch pouze úplné odstranění všech problémů. V každém případě je důležité, aby rodiče odstranili postupně všechny příčiny problému a aby je škola při jejich snaze podporovala a dítě během nápravy podle potřeby tolerovala (třeba při dočasném zhoršení školní výkonnosti a chování, k čemuž dochází při změně struktury nervových spojů během části tréninku metodou DOV).

Důležitá je úzká spolupráce rodičů dítěte a všech dospělých, kteří se na výchově dítěte podílejí. Bývá to někdy problematické po rozchodu rodičů, kdy jeden z nich bojkotuje probíhající terapii a podmínky nápravy odmítá dodržovat. Někdy však mají rozdílný názor na řešení problémů dítěte i  rodiče spolu žijící. Nejednotné výchovné působení dospělých nikdy dítěti neprospívá.

Jaké 3 věci byste doporučili dětem, kteří k vám chodí?

  1. Mějte se rádi se všemi svými „plusy i mínusy“, protože každý je v něčem lepší  a v něčem   horší. Nikdo není dokonalý na 100 %!
  2. Snažte se rozvíjet, v čem jste dobří.
  3. Snažte se zbavit toho, co vás brzdí – jde to. Stále platí, že: „Chtěl bych neznamená nic, chci dělá divy!

A přeji vám k tomu podporující okolí.

Jaké 3 věci byste doporučili rodičům, kteří vás ještě neznají?

  1. Své děti nekritizujte, ale při překonávání problémů zdravě povzbuzujte.
  2. Snažte se zjistit příčiny problémů vašeho dítěte a začněte pracovat na jejich odstranění.
  3. Přijměte fakt, že jste se mohli na problémech svých dětí nevědomky podílet  Neuropsychologie a epigenetika vás za to pochválí.

 Jaké 3 věci byste doporučili učitelům a ostatním, kteří s těmito dětmi přichází do kontaktu?

  1. Dítě s ADHD vás „netrápí“ naschvál. Snažte se je pochopit a dítě podporovat.
  2.  S jejich rodiči konstruktivně spolupracujte, nevyčítejte jim to, co nemohou aktuálně a na  dálku  ovlivnit. (Kdysi jsem byla v roli rodiče dítěte s ADHD. Nebylo to nic příjemného!)
  3. Sledujte, co ví o příčinách neurovývojových poruch neurologie, neuropsychologie,   neuropedagogika a epigenetika. Autoritu pedagogů a odborníků nezvyšuje jen výška platu a vzdělání, ale i jejich stále se rozvíjející odborný nadhled.

Máte nějaký jiný postřeh k této problematice?

 Těším se, až začne naše poradenství, psychologie a psychiatrie používat v praxi nové vědecké poznatky a metody na těchto základech vzniklé.

„Nepovinná“ otázka😊: Máte nějakou referenci od klienta, kterou byste chtěli u vaší metody zveřejnit?

 V únoru 2018 se objevila na portálu, na kterém mám uveřejněn kontakt na mou poradnu,  tato odezva:

„Moc děkuji paní Emmerlingové za pomoc v naší zoufalé a hlavně už bezvýchodné situaci. Její terapie nás dostala zpět na úroveň spokojeného žití. To, co jsme prožívali se synem diagnostikovaným psychiatrií jako ADHD, nebudu ani raději popisovat. Paní Emmerlingová má komplexní přístup, dokázala odhalit poruchu chování a zároveň ji odstranit. Tak se vás, páni psychiatři ptám, jak je možné, že ADHD zmizelo? Bez chemických léků to přece není možné? Tak my jsme toho zdárným důkazem, že to možné opravdu je!“

Mgr. Stanislava Emmerlingová, speciální pedagog, www.emmerlingova.cz

Aktivity, které Mgr. Emmerlingová propaguje, lze absolvovat u nás v rámci Metody PES: pohyb, emoce, smysly.