menu

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

I. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-Booků (elektronických knih), video kurzů, mluveného slova (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) a workshopů/ seminářů, webinářů přes webové rozhraní www.innp.cz (www.adhdpraha.cz, www.svetbezadhd.cz) a dále workshopů/ seminářů pořádaných v mateřských školách, základních školách a v jiných institucích, a workshopů/ seminářů pořádaných ve fyzických prostorách INNP X-Academy,z.s. (dále INNP).  Provozovatelem webu je INNP X-Academy, z.s., IČ: 07745681, sídlem Neklanova 152/44, 12800 Praha 2, číslo akreditace Č.j. MŠMT 18934/2020-1 (dále jen „Poskytovatel“).

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Klientem (coby Kupujícím). Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Klienta i Poskytovatele.

3. Poskytování workshopů/ seminářů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami, nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jak je zde popsána. 

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

II.

Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je: 

INNP X-Academy,z.s

IČ: 07745681

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2

Spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 71356

Bankovní spojení: 2401572092/2010, Fio banka a.s.

Kontaktní telefon: +420 777 329 606 (WhatsApp)

Mail: info@innp.cz

Skype: Petra Poláková – INNP 

Nejsme plátci daně z přidané hodnoty.

2. KLIENT (KUPUJÍCÍ). Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.innp.cz (www.adhdpraha.cz, svetbezadhd.cz)  s námi uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní s námi uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba často také uváděná jako „OSVČ“ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo coby spotřebitel (viz. dále). V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. 

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Klient objednáváte produkty i workshopy/ semináře přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní www.innp.cz (www.adhdpraha.cz, svetbezadhd.cz) naleznete veškeré naše produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a WORKSHOPŮ/ SEMINÁŘŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní). Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu či workshopu/semináře (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

Objednávat produkty a workshopy/semináře přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti, zásah vyšší moci apod.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a u workshopů/seminářů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny workshopů/seminářů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na workshopu/semináři (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví. 

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet spolku nebo přes rozhraní GoPay: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. Cena je splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě workshopu/ semináře musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním akce byla připsána na náš bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme a na mail uvedený v objednávce zašleme doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty ani workshopy/  semináře není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

A. Dodací podmínky produktů (e-Booků, videokurzů, mluveného slova)

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi e-Booku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-Book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. 

5. Digitální obsah (videokurz, mluvené slovo, e-Book) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). 

B. Dodací a storno podmínky workshopů/ seminářů

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Workshop/ seminář bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat workshop/ seminář za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky Klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/ města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumíme. Odpovídáme i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu/semináře. Workshop/seminář se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený v každém jednotlivém případě Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazujeme právo workshop/ seminář zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop/seminář můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného workshopu/ semináře s tím, že je to současně vzhledem k obsahu akce přípustné a možné. V případě nutnosti vyslání náhradníka nás prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky o této skutečnost informujte, a současně nám, prosím, pokud možno sdělte i důvod.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez vědomí a předchozího písemného souhlasu paní Mgr. Petry Polákové, nar. dne 12.2.1977, trvale bytem Na sádce 1746/7, 14900 Praha 4, jakožto jejich autorky, jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se worskhopu/semináře berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU WORKSHOPU/SEMINÁŘE: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že všechny akce absolvuje na vlastní riziko a nebezpečí v souladu se svým zdravotním a psychickým stavem. Workshopy/semináře nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu workshopu/semináře podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast workshopu/semináři konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu/semináře.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na workshopu/semináři nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Klienta vyloučit z účasti na workshopu/semináři či jeho části v případě, že Klient ani po předchozím upozornění nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv naruší průběh workshopu/ semináře, či jinak poškodí ostatní Klienty či lektora. To platí i v případě, že Klient bude průběh akce, resp. jednotlivých workshopů/seminářů narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti běžným pravidlům slušného chování). V případě vyloučení Klienta z workshopu/ semináře nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

6. STORNO PODMÍNKY: 

V případě, že by workshop/seminář byl zrušen z důvodů na naší straně a vy jako Klient jste již cenu uhradili, obdržíte od nás do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu/semináře, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na jiném termínu, náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. 

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu workshopu/semináře a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním workshopu/semináře, vrátíme vám 100% zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 13 až 7 dní před konáním workshopu/ semináře, vrátíme vám 70% zaplacené ceny. Při zrušení účasti 6 až 4 dny před konáním workshopu/ semináře vám vrátíme 50%. A zrušíte-li účast v době 3 a méně dnů před zahájením workshopu/ semináře, jsme oprávněni si ponechat celou výši již Vámi uhrazené ceny. Současně ale v takovém případě můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter workshopu/semináře, anebo se můžeme dohodnout na převod 50% vámi zaplacené ceny na úhradu části ceny jiného workshopu/semináře. 

7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ: Přihlášením na workshop/ seminář a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na našich internetových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na naši kontaktní mailovou adresu či dopisem zaslaným na naši doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

C. Dodací  podmínky jednotlivých programů vzdělávacího projektu SMARTY PRO DĚTI ® v MŠ (SMARTY ŠKOLKA) a SMARTY PRO DĚTI ® v ZŠ (SMARTY ŠKOLA))

Odborné služby v oblasti zajišťování programu rozvoje dětí, podpory školní zralosti, prevence specifických poruch chování a učení dětí, zajištění služby v rozsahu dle specifikace níže:

Smarty pro děti logo

Poskytovatel se zavazuje poskytovat výše specifikovanou službu v souladu s aktuálními poznatky a informacemi v dané oblasti, jakož i v souladu s požadavky, pokyny, potřebami a zájmy Klienta.

Workshopy budou dodány (uskutečněny) v provozovně Klienta.

Odborné služby v oblasti zajišťování programu rozvoje dětí, podpory školní zralosti, prevence specifických poruch chování a učení dětí, zajištění služby v rozsahu dle specifikace níže vzdělávací prožitkové workshopy v oblasti stimulace dětí školního věku pohybem: zajištění služby v rozsahu dle specifikace níže:

• 2 x workshop (6 vyučovacích hodin – 1 vyučovací hodina trvá 45min) během 12 měsíců od uzavření pedagogy a jiný odborný personál (max.  15 osob). 1 workshop = 3×45 min

Poskytovatel se zavazuje poskytovat výše specifikovanou službu v souladu s aktuálními poznatky a informacemi v dané oblasti, jakož i v souladu s požadavky, pokyny, potřebami a zájmy Klienta.

Workshopy budou dodány (uskutečněny) v provozovně Klienta.

SMARTY IMPROVE: REALIZACE ZAKÁZKY, OBSAH, ROZSAH A ČASOVÝ HARMONOGRAM, ZPŮSOB DODÁNÍ,  PODMÍNKY :

Pohybové programy pro děti se SPUCH (tj. specifickými poruchami učení a chování) – školení zodpovědných osob Poskytovatele, které budou s dětmi přihlášenými do programu pravidelně cvičit během školního dne.  Ze strany Poskytovatele Klient obdrží: 

Kroužky zajištuje organizačně Poskytovatel tak, aby byly v souladu se školením a hodnotami INNP.  Manuály a videa bude distribuovat zákonným zástupcům dětí účastnících se programu pověřená proškolená osoba Poskytovatele. Bude dbát na to, aby se tyto materiály nešířily dál bez souhlasu Mgr. Petry Polákové, autorky programy Smarty pro děti ®.  Zákonní zástupci dítěte účastnícího se programu SMARTY IMPROVE berou na vědomí, že cvičení je na vlastní nebezpečí a že nenahrazuje léčbu a lékařem stanovená doporučení.  
Zároveň berou na vědomí, že cviky a instrukce uvedené v poskytnutých materiálech (video, manuály) jsou určeny výhradně pro interní užití cvičení v rámci pohybového programu Smarty pro děti ® a nesmí být šířeny jakýmkoli způsobem dále bez souhlasu Mgr. Petry Polákové.  Zákonní zástupci berou na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí jejich dítě v době trvání supervize a v místě konání supervize a zavazuje se tuto škodu uhradit. V případě, že mají zákonní zástupci sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu občana, resp. pojištění pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, bude škoda způsobená dítětem hrazena z tohoto pojištění. Zákonní zástupci berou na vědomí, že byli poučeni o tom, že pro lepší efekt cvičení je vhodné cvičit i o víkendu a že se může kdykoli obrátit s dotazy přímo na Poskytovatele. 

Za dohodnutých podmínek lze domluvit supervize, kterou bude provádět lektorka INNP v dohodnutém termínu a v dohodnuté ceně. 

3 . PLATEBNÍ PODMÍNKY

Klient cenu za vzdělávací workshop uhradí jednorázově na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Tato faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, zejména řádné označení Klienta a Poskytovatele, včetně bankovního spojení, specifikace předmětu plnění dle smlouvy, fakturovanou částku a dobu splatnosti. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení Klientovi.

D. Podmínky konání pohybových programů SMARTY PRO DĚTI ® v MŠ a ZŠ 

SMARTY HAPPY: REALIZACE ZAKÁZKY, HARMONOGRAM, PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pohybový kroužek ve formě dětské jógy probíhá 1x týdně v prostorech Klienta v dohodnutém termínu. Lektorka přebírá zodpovědnost za děti účastnící se kroužku od doby, kdy převezme od zodpovědné osoby děti ke cvičení, do doby, než je předá pověřené osobě nebo zástupci pověřené osoby. Kroužky se nekonají v době prázdnin. V případě nemoci lektorky si Poskytovatel vyhrazuje právo zastoupit lektorku jinou lektorkou Poskytovatele. V případě, že se kroužky dlouhodobě nebudou konat z důvodu vyšší moci, si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnout zákonným zástupcům a dětem cvičební video, které nahradí 4 lekce. Zbývající lekce se převedou do dalšího roku, případně nebudou rodičům účtovány. 

Minimální počet pro uskutečnění kroužku je 6 dětí. 

Nejpozději v době jednoho týdne od zahájení kroužku zákonní zástupce dodají podepsanou přihlášku (elektronicky na adresu: info@innp.cz nebo lektorce kroužku a to buď vytištěnou nebo fotografií zaslanou telefonem).  V případě zpoždění v dodání dokumentů bude rodičům účtována smluvní pokuta 10 Kč za každý den prodlení. Finanční částku za kroužek, která je stanovena po dohodě Klienta a Poskytovatele, hradí zákonní zástupci účastnících se dětí Klientovi. Poskytovatel následně fakturuje Klientovi smluvenou částku za pololetí / školní rok anebo Poskytovatel jednou za měsíc vystaví fakturu Klientovi za uskutečněné lekce na základě docházkových listů vedených lektory Poskytovatele. V případě, že je fakturováno jednou za měsíc a lekce je ze strany Klienta zrušena méně než 24 hodin před stanoveným konáním kroužku, Poskytovatel je oprávněn fakturovat Klientovi lekci jako by proběhla. Zákonní zástupci dítěte účastnícího se pohybového kroužku SMARTY HAPPY berou na vědomí, že cvičení je na vlastní nebezpečí. 

Zároveň berou na vědomí, že cviky a instrukce uvedené v poskytnutých materiálech (video, manuály) jsou určeny výhradně pro interní užití cvičení v rámci pohybového programu Smarty pro děti ® a nesmí být šířeny jakýmkoli způsobem dále bez souhlasu Mgr. Petry Polákové.  

Zákonní zástupci berou na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí jejich dítě v době trvání kroužku a v místě konání kroužku a zavazují se tuto škodu uhradit. V případě, že zákonný zástupce má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu občana, resp. pojištění pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, bude škoda způsobená dítětem hrazena z tohoto pojištění. 

GDPR 

Poskytovatel je povinen chránit informace a osobní údaje pověřených pracovníků Klienta, jakož osobní a citlivé údaje, získaných v souvislosti s poskytováním Služeb, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.  

E. Podmínky konání pohybových programů CVIČENÍ S INNP

Pohybový kroužek ve formě jógy dětí s rodiči probíhá 1 x týdně v prostorech smluvených Poskytovatelem v dohodnutém termínu. Zodpovědnost za děti mají přítomní zákonní zástupci.  Lekce se nekonají v době prázdnin a svátků. V případě nemoci lektorky si Poskytovatel vyhrazuje právo zastoupit lektorku jinou lektorkou Poskytovatele nebo lekci zrušit. V případě, že se kroužky dlouhodobě nebudou konat z důvodu vyšší moci, si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnout zákonným zástupcům a dětem cvičební video, které nahradí 4 lekce. Zbývající lekce se převedou do dalšího roku, případně nebudou rodičům účtovány. Minimální počet pro uskutečnění kroužku je 6 dětí. 

Platba za jedno pololetí se hradí předem nejpozději jeden týden od zahájení kroužku. V případě ukázkové lekce rodič hradí jednorázový účastnický poplatek ve výši 100 Kč. V případě rozhodnutí Poskytovatele je možné platbu rozložit do dvou splátek kvůli potenciálnímu riziku zásahu Vyšší moci. Náhrady za nepřítomnost na lekci nejsou možné. Cvičit může jiná osoba. Nejpozději v době jednoho týdne od zahájení kroužku zákonní zástupce dodají podepsanou přihlášku a formulář GDPR (elektronicky, fotografií zaslanou telefonem či osobně). Zákonní zástupci dítěte účastnícího se pohybového kroužku SMARTY FAMILY berou na vědomí, že cvičení je na vlastní nebezpečí. Zároveň berou na vědomí, že cviky a instrukce uvedené v poskytnutých materiálech (video, manuály) jsou určeny výhradně pro interní užití cvičení v rámci pohybového programu Smarty pro děti ® a nesmí být šířeny jakýmkoli způsobem dále bez souhlasu Mgr. Petry Polákové.   

Zákonní zástupci berou na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí jejich dítě v době trvání kroužku a v místě konání kroužku a zavazují se tuto škodu uhradit. V případě, že zákonný zástupce má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu občana, resp. pojištění pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, bude škoda způsobená dítětem hrazena z tohoto pojištění. 

Poskytovatel je povinen chránit informace a osobní údaje pověřených pracovníků Klienta, jakož osobní a citlivé údaje, získaných v souvislosti s poskytováním Služeb, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

Kurz terapeutické jógy využívající principy Rolf jógy a Rolf pilates pro dospělé probíhá 1 x týdně v prostorech smluvených Poskytovatelem v dohodnutém termínu. Lekce se nekonají v době prázdnin a svátků. V případě nemoci lektorky si Poskytovatel vyhrazuje právo zastoupit lektorku jinou lektorkou Poskytovatele nebo lekci zrušit. V případě, že se kurz přeruší z důvodu vyšší moci, si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnout cvičební video, které nahradí 4 lekce. Minimální počet pro uskutečnění kurzu je 8 osob. Minimální počet pro uskutečnění lekce jsou 2 účastníci. Platba probíhá za 10 kurzů, náhrady nejsou možné. Cvičit může jiná osoba nebo lze využít natočené video. 

Účastník prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je povinen konzultovat s ošetřujícím lékařem.  

Poskytovatel je povinen chránit informace a osobní údaje pověřených pracovníků Klienta, jakož osobní a citlivé údaje, získaných v souvislosti s poskytováním Služeb, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

Konzultace a sestavování cvičebních plánů týkajících se zdravého rozvoje dětí při sportovních aktivitách jsou založené na individuální bázi.  

Zákonní zástupci dítěte účastnícího se pohybových aktivit v rámci SMARTY SPORT berou na vědomí, že cvičení je na vlastní nebezpečí-  viz. bod Podmínky a storno konzultací níže.  
Zároveň berou na vědomí, že cviky a instrukce uvedené v poskytnutých materiálech (video, manuály) jsou určeny výhradně pro interní užití cvičení v rámci pohybového programu Smarty pro děti ® a nesmí být šířeny jakýmkoli způsobem dále bez souhlasu Mgr. Petry Polákové.  

Poskytovatel je povinen chránit informace a osobní údaje pověřených pracovníků Klienta, jakož osobní a citlivé údaje, získaných v souvislosti s poskytováním Služeb, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

Konzultace a sestavování cvičebních plánů týkajících se zdravého rozvoje dětí a podpory zdravotního stavu dospělých osob jsou založené na individuální bázi.  

Účastníci pohybového koučinku berou na vědomí, že cvičení probíhá na vlastní nebezpečí – viz. bod F – Dodací a storno podmínky konzultací níže.  
Zároveň berou na vědomí, že cviky a instrukce uvedené v poskytnutých materiálech (video, manuály) jsou určeny výhradně pro interní užití cvičení v rámci programu Jóga s INNP – pohybový koučink a nesmí být šířeny jakýmkoli způsobem dále bez souhlasu Mgr. Petry Laméa Polákové.  

Poskytovatel je povinen chránit informace a osobní údaje pověřených pracovníků Klienta, jakož osobní a citlivé údaje, získaných v souvislosti s poskytováním Služeb, to vše v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

F. Dodací a storno podmínky konzultací

ZPŮSOB DODÁNÍ: Termíny konzultací s Mgr. Petrou Laméa Polákovou probíhají na základě vzájemné dohody  (po následném potvrzení ze strany INNP emailem / SMS / zprávou přes WhatsApp), a to osobně v sídle nebo přes Skype či jiný druh online komunikace. Délka úvodní online konzultace s rodiči je 60-90 minut, délka úvodního screeningu dítěte je 120 minut, délka dalších konzultací je 60 min.  Dalšími konzultacemi může být kraniosakrální terapie a Access Bars ®. V případě zásahu vyšší moci budou materiály pro cvičení zasílány přes sdílené rozhraní cloud a bude možné využít online komunikaci. 

Délka konzultace speciálně-pedagogického poradenství činí 60 min (částečná diagnostika), 90 min (celková diagnostika) a navazujících konzultací 60 min.

PLATBA: Platby za veškeré konzultace probíhají bezhotovostně na základě vystavené faktury, která bude zaslána elektronicky na email klienta, na bankovní účet Poskytovatele a to nejpozději do 3 dnů po uskutečnění konzultace. Za každý den prodlení se účtuje 10 Kč pokuta. Platby za konzultace mohou mít formu jednotlivých konzultací nebo cenových balíčků. 

Ceny za konzultace Mgr. Petry Polákové zahrnují i manuály a další podklady pro cvičení. V ceně je možnost pořídit video z konzultace pro interní použití. 

MATERIÁLY PRO CVIČENÍ A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Klient bere tímto na vědomí, že veškeré informace, které v rámci konzultací získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat. Také veškeré instruktážní snímky a videa, které budou sestaveny během konzultací a lekcí budou výhradně použita pro jejich osobní účely. 

Není dovoleno je bez vědomí a předchozího písemného souhlasu paní Mgr. Petry Laméa Polákové, nar. dne 12.2.1977, trvale bytem Na sádce 1746/7, 14900 Praha 4, jakožto jejich autorky, jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.   

Lektor se zavazuje k mlčenlivosti v souvislosti s veškerými skutečnostmi, které mu byly klientem sděleny během konzultací.  

STORNO PODMÍNKY:  Klientům, kteří se nedostaví bez omluvy, bude účtován storno poplatek ve výši ceny konzultace. Pokud dojde ke zrušení konzultace méně než 24 hodin předem, bude účtován poplatek ve výši 50% ceny za konzultaci. V případě, že konzultace byla zrušena z důvodů na naší straně, bude nabídnut náhradní termín. V případě zásahu vyšší moci bude konzultace provedena online. 

SOUHLAS SE CVIČENÍM NA VLASTNÍ NEBEZPEČ:. Zákonní zástupci dítěte účastnícího se individuálních konzultací jsou si vědomi, že jejich dítě se konzultace účastní na vlastní nebezpečí, jsou si vědomi zdravotního stavu svého dítěte.  Naše metodika je popsaná na  www.innp.cz a je rodiči dítěte, které se účastní konzultace sdělena i v rámci realizace konzultace. Konzultace probíhají po vzájemné dohodě osobně nebo formou Skype a ostatních online prostředků.  Případná zdravotní omezení jsou zákonní zástupci povinni konzultovat s ošetřujícím lékařem a sdělit tyto skutečnosti lektorovi před zahájením konzultace. Cvičení podstupují zákonní zástupci se svým dítětem na vlastní riziko, lektor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace vzniklé během cvičení nebo po něm.   

Dospělí účastníci pohybového programu CVIČENÍ S INNP včetně těhotenského cvičení jsou si vědomi svého zdravotního stavu a účastní se cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případná zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) jsou povinny konzultovat se svým lékařem a oznámit tyto skutečnosti lektorovi před zahájením konzultace. Lektor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace zniklé během cvičení nebo po něm. 

6. OSTATNÍ PODMÍNKY

Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je výhradním vlastníkem a držitelem ochranné známky „Smarty pro děti ®“ reg. pod č. 373243 ze dne 29.5.2019.

Smarty pro děti logo

Objednatel bere na vědomí, že soubor cviků a materiály, které obdrží v rámci cyklu workshopů  Smarty Support, Smarty Improve, Smarty Focus, Smarty Gym, Smarty Happy nebude využívat ke školení jiných osob (vyjma zákonných zástupců dětí, které budou tímto programem v rámci systematického všestranného pohybového rozvoje dítěte v předškolním věku a prevence poruch chování a učení procházet a musí být o programu informováni v obecné rovině) nebo pro komerční využití bez předchozího písemného svolení Mgr. Petry Polákové.

Veškeré fotografie a videonahrávky, které byly pořízeny během workshopů/seminářů, budou použity výhradně pro interní účely a sebevzdělávání a nebudou poskytnuty třetím stranám za účelem dalšího školení či komerčního využití.

Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni na svých webových stránkách a/nebo jiných marketingových materiálech využívat (uvést, zveřejnit) název firmy a/nebo logo Poskytovatele a Objednatele jako marketingovou referenci za účelem další propagace.

7. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU WORKSHOPŮ/ SEMINÁŘŮ: Každý účastník bere na vědomí, že všechny akce absolvuje na vlastní riziko a nebezpečí, v souladu se svým zdravotním a psychickým stavem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání semináře.

8. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na workshopu/ semináři nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsme oprávněni Klienta vyloučit z účasti na akci či její části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh semináře, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z workshopu/ semináře nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

9. STORNO PODMÍNKY: 

Poskytovatel i Objednatel jsou oprávněni sjednaný časový harmonogram v nutných případech měnit s tím, že je o tom příslušná smluvní strana povinna s dostatečným předstihem, nejméně však 1 týden předem, písemně či elektronicky informovat druhou smluvní stranu a současně jsou obě smluvní strany povinny domluvit si náhradní termín semináře tak, aby byl v celkovém souhrnu 12 měsíců od podpisu objednávky dodržen časový harmonogram.

V případě, že došlo ke zrušení dílčího semináře ať už ze strany Klienta či ze strany Poskytovatele, a Klient již uhradil fakturu, dohodne se jiný termín uskutečnění akce tak, aby celý program Smarty pro děti ® byl uskutečněn během 12 měsíců od uzavření smlouvy.

10. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na seminář a zaplacením jeho ceny dává Klient souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy jeho osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a propagačních materiálech Poskytovatele. Tento souhlas je Klient oprávněn kdykoli později odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu Poskytovatele ( info@innp.cz  či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné osobní údaje Klienta, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

VI.

Odstoupení od Smlouvy

1.Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytujeme všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@innp.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a my jsme povinni vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovolujeme si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak bylo v rozporu s autorskými právy dle zákona.

2.Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátíme stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. 

3. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se workshopů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsme od vás obdrželi před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem. 

6. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou semináře poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. INNP X-Academy,z.s jako Poskytovatel vám odpovídá, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídáme, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nesjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. 

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@innp.cz.

2. Jsme spolek vykonávající aktivitu na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi námi jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2021.