menu

Smarty školka a Smarty škola

Školka (škola) využívající Metodu PES®: pohyb, emoce, smysly PLUS přístup pro podporu školní úspěšnosti a zlepšení duševního zdraví

Tento licencovaný projekt zahrnuje školení pedagogů v rámci prevence vyhoření a inkluzivního vzdělávání. Vede ke zlepší emoční gramotnosti a zvládání stresu. Poskytuje náměty aplikovatelné přímo do výuky. Součástí jsou manuály a ilustrované karty se cviky a básničkami v elektronické podobě. Cvičební program Smarty pro děti (R) je zaměřen pro zklidnění, relaxaci a stimulaci dětí v kolektivu.

Smarty školka – školka využívající Metodu PES®: pohyb, emoce,smysly PLUS přístup pro podporu školní úspěšnosti a duševního zdraví.Tento projekt v MŠ přispívá k prevenci školní neúspěšnosti a ke zlepšení školní zralosti, emoční gramotnosti specifickým cvičením (koordinace, rovnováha, propojení hemisfér, rytmicita, cviky podle vývojové kineziologie dítěte v 1. roce života, dechová cvičení, využití jednoduchých pomůcek – PET lahve, vařečky…) zahrnuje souvislosti, příčiny a tipy jak lépe zvládat „problémové“ děti v kolektivu MŠ. Dále zahrnuje náměty zaměřené na prevenci vyhoření pedagogických pracovníků. Vhodné do všech školek jako předcházení školní neúspěšnosti. Již zavedeno v  některých logopedických školkách.

Smarty škola -škola využívající Metodu PES®: pohyb, emoce, smysly PLUS přístup pro podporu školní úspěšnosti a duševního zdraví. Tento projekt v ZŠ přispívá ke zlepšení školní výkonnosti, zmírnění napěí, lepší soustředění (cviky a aktivity přímo do lavice na relaxaci a aktivizaci, dechová cvičení, uvolnění očí, rukou), náměty na práci s „problematickými“ dětmi v kolektivu a náměty vedoucí k prevenci vyhoření pedagogických pracovníků.

Informační brožura o komplexním pohledu

Smarty program – cvičení pro děti
Smarty program – cvičení pro děti

Můžete zorganizovat odpolední besedu s rodiči nebo vyslat asistenty či pedagogy na jednodenní certifikovaný kurz

Reference

Reference Scio škola Chodov
Program zde začal probíhat v roce 2018 se skupinou 12 dětí s různými typy SPUCH – dyslexie, dysgrafie, porucha pozornosti, koordinace.
Speciální pedagožka, Mgr. Radka Kyselová, které v této škole měla na starosti děti se SPUCH, vítala nabídku podpory reedukace pohybem, kterou právě Smarty pro děti ®, podprogram Smarty Improve, představuje. Zde je její vyjádření k celému programu:

„S programem Smarty pro děti ® (Smarty Improve) máme na naší škole zkušenosti dva roky. Protože se program u dětí s neurovývojovými poruchami (poruchy soustředění, učení) osvědčil, zařadili jsme do nabídky i program Smarty Improve II na další posílení koordinace těla. Jako speciální pedagožka, která měla děti v dlouhodobé péči, jsem postřehla posun v oblastech, které u dětí vázly. Efekt byl u jednotlivých dětí různý. Záleželo jednak na míře oslabení, ale také na tom, jak moc rodina spolupracovala. U některých dětí s mírným motorickým neklidem došlo už v průběhu cvičení k celkovému zklidnění, u některých byla posílena motorika a motorická koordinace, čehož si všimli i ve sportovních oddílech v rámci volnočasových aktivit těchto dětí. U některých bylo znatelné posílení koncentrace pozornosti a při plnění úkolů měly delší výdrž. Dalším se zlepšilo psaní, u dětí s dyslexií došlo ke skokovému posunu ve čtení vlivem dozrání blokovaných center. Neuro-vývojovou stimulaci a cvičení podle pohybového vývoje dítěte v prvním roce života, které jsou součástí Smarty Improve, považuji za základní cvičení při řešení obtíží v učení, dozrání motoriky a vyšších mozkových center, které ovlivňují učení. V dalších terapiích (percepčně-motorické tréninky a vzdělávací kineziologie) jsme se zaměřovali pouze na docvičení percepčních oslabení a metody vhodných reedukačních nácviků. Jak víme, potíže nelze vyřešit mávnutím kouzelného proutku, jedná se o běh na dlouho trať. Také je klíčová spolupráce dětí a rodiny.

Vím, že se pravidelné cvičení a „práce“ vyplatí, děti jdou do dospělosti zbavené handikapů, alespoň do té míry, do které to jde, a celkově s lepším sebevědomím a sebehodnocením. Mají pocit, že něco dokázaly, že neselhávají v základních věcech. Cvičení a tyto programy lze doporučit do všech škol, které mají zájem na efektivním řešení problematiky dětí se SPUCH. Tyto pohybové aktivity a cvičení znamenají vklad pro celý život.“

~ Mgr. Radka Kyselová – speciální pedagog

Reference

„Naše mateřská škola se věnuje pohybovému rozvoji dětí nad rámec běžných časových dotací, protože považujeme pohyb za nedílnou součást rozvoje všech oblastí potřebných pro kvalitní předškolní vzdělávání dětí. Je těsně spjat s rozvojem hrubé a následně jemné motoriky, grafomotoriky, logopedie, atd. Práci paní Petry Polákové dlouhodobě sledujeme a činnost jejího vzdělávacího centra je nám svým směřováním velmi blízká. Proto jsme se s radostí zapojili do pilotního programu „Smarty pro děti“ určené pro MŠ. Program je velmi dobře metodicky zpracován a cvičení samotné je podpořeno krásnými obrázky s chytlavými básničkami, které děti velmi dobře přijaly a velmi rychle i zapamatovaly. Učitelé mají k dispozici fotodokumentaci a podrobný popis jednotlivých cviků.

S dětmi jsme od začátku cvičili několikrát týdně a již po prvních měsících se to projevilo ve zlepšení jejich obratnosti, koordinace, pravo-levé orientace a celkovém soustředění při cvičení. Na dětech bylo znát, že umí lépe zapojit jednotlivé svalové skupiny, lépe se orientují v prostoru a naučily se dobře zrelaxovat, což vedlo k lepší práci s tělem a možnosti lépe pracovat s napětím a uvolněním. Jednotlivé cviky na sebe navazují, podílejí se na podpoře správných pohybových návyků a podporují správné držení těla. Program „Smarty pro děti“ je nedílnou součásti komplexního rozvoje dítěte předškolního věku a zaplňuje mezeru, která pro předškolní děti nebyla doposud tak podrobně zpracována.“

~ Mgr. Jana Plaštiaková, FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.

V čem spočívá naše metodika?

Pracujeme s celosvětově používanou metodou založenou na odbourání primárních reflexů (neuro-vývojová stimulace) a propojení nervových spojů a mozkových hemisfér vycházející z pohybového vývoje dítěte v prvním roce života. Postupně se dostaneme od žíněnky až k práci s tužkou a k lepšímu rozvoji dítěte.
Upozornění: Cvičení nenahrazuje lékařskou péči ani lékařem stanovená doporučení. Více o metodice

O lektorce